телекоптер

  • 1телекоптер — сущ., кол во синонимов: 1 • вертолет (18) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

    Словарь синонимов

  • 2телекоптер — (грч. tele, helix спирала, pteron крило) мал, новопронајден хеликоптер со кој се управува од земјата служи за воени и други извидувања, во сообраќајот и за носење на ТВ камери …

    Macedonian dictionary

  • 3вертолет — вертушка, геликоптер, автожир, автогир, стрекоза, телекоптер, винтокрылая машина Словарь русских синонимов. вертолёт геликоптер (устар.) Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 …

    Словарь синонимов